SVARBI INFORMACIJA DĖL VILNIAUS MOKYKLOS –DARŽELIO „DAINORĖLIAI“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

SVARBI INFORMACIJA DĖL VILNIAUS MOKYKLOS –DARŽELIO „DAINORĖLIAI“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

                                                          

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                                                   Vilniaus darželio – mokyklo ,,Dainorėliai“

                                                                                                                   Direktorės 2020 m. kovo 25 d.

                                                                                                  Įsakymu Nr. V - 38

 

                             VILNIAUS  MOKYKLOS –DARŽELIO „DAINORĖLIAI“

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus  mokyklos-darželio ,,Dainorėliai“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau - TA) reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir neformaliojo ugdymo programas iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

Nuotolinis mokymasis/ugdymasis – tai mokymosi/ugdymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju, savarankiškai mokosi iš namų pagal mokytojo nuorodas EDUKO dienyne. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių kompiuterinių technologijų (toliau IKT) priemonėmis virtualioje mokymo(si)/ugdymo(si) aplinkoje.

Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacine ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių/ugdytinių bei mokytojų sąveika, yra galimybės kurti ir naudoti įvairius mokymosi metodus, teikti mokiniams/ugdytiniams pagalbą, įsisavinant programų turinį.

Sinchroninis mokymas – visų mokinių ar jų grupės ir mokytojo dalyvavimas pamokoje per atstumą, tačiau tuo pat metu.

Asinchroninis mokymas – mokinio/ugdytinio ir mokytojo darbas skirtingu laiku

 1. Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) tikslai:
 2. 1.sukurti tinkamas sąlygas mokymuisi/ugdymuisi karantino metu;
 3. 2.sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui gauti mokymo(si)ugdymo(si) paslaugas, atitinkančias jo gebėjimus ir poreikius;
 4. 3.užtikrinti bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku;
 5. 4.diegti modernias, IKT pagrįstas mokymo priemones bei metodus.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

 1. Mokykla, remdamasi LR ŠMS ministro 2020-03-16 įsakymu Nr. V-372 rekomendacijų II skyriaus nuostatomis, siekdama ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, įvertino mokyklos technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį ir pasirinko nuotolinio mokymosi aplinkas, užtikrinančias skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu sinchroniniu ir/ar asinchroniniu laiku nuotoliniam mokymui(si)/ugdymui(si) organizuoti:
 2. 1.pagrindinę  Eduka klasės platformą bei papildančius skaitmeninius įrankius mokytojo  laisvu apsisprendimu ;
 3. 4.2. tiesioginiam bendravimui (vaizdo pamokoms ir/ar konsultacijoms) – virtualias Zoom, Messenger ir kitas aplinkas.
 4. Savarankiškam mokymuisi mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis, gali būti panaudota skenuota ar fotografuota didaktinė medžiaga iš papildomų mokymo priemonių.
 5. Mokytojai:
 6. 1.koreguoja dalyko  ilgalaikius/teminius planus mokymo nuotoliniu būdu laikotarpiui, atsižvelgdami į klasės, grupės gebėjimus, sudėtingesnes temas perkeldami vėlesniam laikui;
 7. 2.iki 2020 m. kovo 27 d. EDUKO dienyne mokiniams ir/ar jų tėvams(globėjams, rūpintojams) teikia informaciją apie dalyko nuotoliniu būdu mokymo(si), vertinimo tvarką, priemones bei įrankius, dėl prisijungimo prie nuotolinio mokymo(si) sistemos, supažindina su jungimosi į virtualią pamoką taisyklėmis, iškilus problemoms, konsultuoja;
 8. 3.EDUKO dienyne mokiniams ir/ar jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikia savaitei tikslias darbo instrukcijas ir taisykles, reikalavimus, vaizdo konsultacijų, užduočių skyrimo ir atsiskaitymo laiką, vertinimą (Priedas Nr.1);
 9. 4.teikia nuotolines konsultacijas mokiniui (-iams) darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.30 val. savo pamokos metu;
 10. 5.remdamiesi 2019-2020 m. m. mokyklos tvarkaraščiu, planuoja vaizdo pamokas-konferencijas savaitei, jų laiką derina su kitais mokytojais, fiksuodami jas EDUKO dienyno paskyroje Atsiskaitomieji darbaiPraktinis darbas. Vienai klasei (grupei) galima planuoti ne daugiau kaip 2 vaizdo pamokas per dieną.  Jų  trukmė neturi viršyti 20 minučių;
 11. 6.nuotolinio mokymosi laikotarpiu vykdo mokinių lankomumo apskaitą pagal tėvų pranešimus.  atvejais aiškinasi, kodėl mokinys nedalyvauja ugdymo(si) procese;

 6.7.EDUKA dienyną pildo pagal 2019-2020 m. m. mokyklos pamokų tvarkaraštį.

7.  Paskyroje:

7.1.  Bendra pamokos tema -nurodo  temą;

7.2. Bendra klasės veikla- įrašo mokymosi uždavinius, aplinką, užduotis (individualizuoja jas pagal mokinių gebėjimus ir pasiekimus), failus, atlikimo terminus;

7.3. Bendras namų darbas -skiria namų darbą pagal poreikį.

8. Klasės mokytoja nuolat bendrauja su savo ugdytiniais, teikia jiems reikalingą pagalbą nuo 9.00 iki 13.30 val. Savaitės pabaigoje veda klasės valandėlę – vaizdinę konferenciją pagal susitartą iš anksto su mokiniais (pradinių klasių – tėvais) laiką, kurios metu aptariamos savaitės mokinių mokymosi sėkmės ir nesėkmės, iškilusios problemos ir  jų sprendimo būdai bei kiti klausimai. Klasės mokytoja savo veiklą fiksuoja  EDUKA dienyno atitinkamose skiltyse;

8.1.Mokymosi medžiaga:

 www.gudrutisdutis.lt , www. vedlys, Eduka klasėje pateiktos ektroninės užduotys, papildytos skaitmeniniais įrankiais.

8.2.Išeitos temos, penkiaminutės, išmoktos medžiagos grįžtamsis ryšys, naudojant gmail.

8.3.Užduočių atlikimo terminas iki einamos dienos pamokų pabaigos, naudojant gmail.

8.4.Krūvio reguliavimas, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį bei kartojant temas pagal pasiekimo rezultatus, skiriant papildomas užduotis Eduka sistemoje.

Vaizdo konsultacijos kiekvieną dieną – nuo 13.30 iki 14.30(per mesendgerį).

8.5.Vertinimas fiksuojamas Eduka dienyne.

8.6.Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas per Eduka  platformą, el.paštu  (papildomai facebook, telefonu ir mesengeriu). Grįžtamąjo ryšio  lauksime atsiunčiant nuotraukų su atliktomis užduotėlėmis. Dienynas užpildomas iki 16 val.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TAISYKLĖS MOKINIAMS

  9.Mokiniai savarankiškai ar kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais):

  9.1.susipažįsta su EDUKA  dienyne mokytojų pateikta informacija apie dalyko nuotoliniu būdu mokymo(si), vertinimo/įsivertinimo tvarką, priemones bei įrankius;

  9.2.susipažįsta su EDUKA dienyne mokytojų pateiktomis instrukcijomis ir taisyklėmis, reikalavimais, vaizdo konsultacijų, užduočių skyrimo ir atsiskaitymo laiko fiksavimo būdais, vertinimu;

  9.3.reguliariai, 5 kartus per savaitę, seka mokytojų informaciją bei nurodymus, nuorodas EDUKA dienyne, nuosekliai mokosi, laikosi sveikatos ir saugaus elgesio internete taisyklių (Priedas Nr. 2), dienos darbo ir poilsio režimo;

  9.4. mokosi savarankiškai, naudodamiesi  mokytojų nurodyta literatūra, informacinėmis komunikacijos priemonėmis bei technologijomis, laiku atlieka užduotis,  jungiasi į vaizdo pamokas;                

  9.5.prisijungia prie mokytojo nurodytos nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų turėdami kompiuterį

  9.6.su vaizdo kamera ir ausinėmis, planšetę arba išmanųjį telefoną;

  9.7.pagrindinė  mokinių nuotolinio ugdymo(si) forma  yra  elektroninė pamoka, kurios metu turi galimybę  konsultuotis su mokytojais   individualiai arba grupėmis;

  9.8.elektroninės pamokos vyksta pagal 2019-2020 m. m. mokyklos pamokų tvarkaraštį, laikantis tokios pamokų trukmės:

                     1. 9.00 -   9.30

                     2. 9.40 - 10.10

                     3. 10.20 - 10.50

                     4. 11.10 - 11.40

                     5. 11.50 - 12.20

Mokiniams vaizdo užduočių skyrimo laikas(per Zoom):

 4kl – 8.30, 3kl.– 9.00, 2kl. – 9.30, 1kl. – 10 val. (kiekvieną dieną)

Vaizdo konsultacijos kiekvieną dieną – nuo 13.30 iki 14.30(per Zoom).

9.10. savaitės pabaigoje nurodytu EDUKA dienyne laiku dalyvauja klasės vaizdo valandėlėje, kurios metu aptariamos savaitės mokinių mokymosi sėkmės ir nesėkmės, iškilusios problemos ir  jų sprendimo būdai bei kiti klausimai.

IV SKYRIUS

TĖVŲ BENDRADARBIAVIMAS IR PAGALBA

 

10.Tėvai (globėjai/rūpintojai):

10.1.susipažįsta su šiomis taisyklėmis;

10.2.sudaro vaikams (globotiniams) tinkamas sąlygas bei aprūpina nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis;

10.3.susipažįsta su EDUKA  dienyne mokytojų dalykininkų ir/ar klasės vadovo pateiktomis instrukcijomis ir taisyklėmis, reikalavimais, vaizdo konsultacijų, užduočių skyrimo ir atsiskaitymo laiko fiksavimo būdais bei vertinimu;

10.4.reguliariai seka mokytojų informaciją bei nurodymus EDUKA dienyne; kilus klausimams, konsultuojasi su mokytojais;

10.5.praneša mokytojams apie vaiko ligą ar kitą rimtą priežastį, kodėl mokinys negali dalyvauti mokymo(si) veikloje;

10.6.užtikrina mokytojų duomenų apsaugą.

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Už nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) ugdymo turinį atsakinga dir. pav. ugdymui Milda Bajevienė, organizavimo kontrolę vykdo mokyklos direktorė.

12.Nuotoliniam mokymui(si) organizuoti pagalbą dėl prisijungimo prie IKT priemonių, sutrikimų likvidavimu ir  priemonių aprūpinimu teikia:

12.1.Informaciją dėl prisijungimo ir kt. Eduka naudojimosi klausimais - Milda Bajevienė, EDUKA dienyno administratorė m.bajeviene@gmail.com;

12.2. Zoom virtualios aplinkos kūrimo  klausimais –Vilma Lepeškaitė, raštinės vedėja el. paštu.: v.lepeskaite@gmail.com;

12.3.Mokytojų ir soc. remtinų mokinių aprūpinimu priemonėmis – mokyklos direktorė Liucija Milašauskienė.

13. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

________________________________________

Nuotolinio ugdymo pamokų tvarkaraščiai

1 klasė : 1 KLASĖ NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS.pdf

2 klasė : 2 KLASĖ NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS.pdf

3 klasė : 3 KLASĖS NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS.pdf

4 klasė : 4 KLASĖ NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS.pdf
Ankstesni įrašai


Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo nr. v-413 „dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo 

SVARBI ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO 

Pateikiame naujausią informaciją dėl koronaviruso. Prašome atidžiai susipažinti. Svarbu atkreipti dėmesį į koronaviruso apibrėžimą bei keičiantis epidemiologinei situacijai, papildytas teritorijas. Šiandienos žiniomis, COVID-19 paplitimas yra šiose teritorijose: Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre.

Lapkričio 23 dieną trečios klasės mokiniai (pradinių klasių mokytoja Asta Pūslienė) aplankė „Saulutės“ grupės vaikus (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Rusakova-Šlepikienė). Trečiokai parengė šaunius pranešimus ir kūrybiškai pristatė savo mėgstamiausius drabužius, pademonstravo madas. Susitikimas baigėsi smagiais mokinių ir ikimokyklinukų šokiais.

Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštą Nr. 50-15776/18  „Dėl vaikų apsaugos nuo prekybos žmonėmis pavojų“ prašome atkreipti dėmesį į prekybos žmonėmis pavojus ir susipažinti su aktualia informacija.

Gegužės mėnesį mūsų įstaigos vaikai jau sudalyvavo trejose sporto žaidynėse: Pradinukų lygos“ futbolo varžybose Ateities“ progimnazijoje, draugiškose estafečių varžybose tarp Debesėlių“ ir Žiogelių“ vaikų bei  priešmokyklinukai „Žiogeliai“ dalyvavo draugiškose estafečių varžybose Vilniaus „Genio“ progimnazijos Centro filiale. Dalyvaudami rungtynėse vaikai sustiprino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, patyrė daug teigiamų emocijų, patenkino prigimtinį poreikį judėti, mokėsi siekti rezultato.