Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo programa yra pirmoji formalaus švietimo programa, vykdoma pagal 4 metų (1–4 klasių) pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Jos tikslas – suteikti mokiniui dorinės ir socialinės, kultūrinės brandos pradmenis, išugdyti elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Darželyje-mokykloje "Dainorėliai" dirbama pagal visos dienos mokyklos veiklos modelį.

„Dainorėlių“ mokyklos pradinio ugdymo kolektyvas atviras inovacijoms, nuolat įgyvendinant pokyčius, taikant šiuolaikinio mokymo tendencijas ugdymo procese.

   Skiriamas dėmesys individualiai kiekvieno vaiko pasiekimų pažangai. Reitinguojant pradinių mokyklų mokinių pasiekimų pažangą, mokiniams atlikus nacionalinius testus už 3 metus,“Dainorėlių“ pradinė mokykla pasiekė gerų rezultatų.Vilniuje išreitinguoti I vietoje, o Lietuvoje –III vietoje.

   Kiekvienoje klasėje aktyviai integruojamos skaitmeninės technologijos (interaktyvios lentos, elektroninės užduotys ir vadovėliai). Kiekvienas vaikas turi galimybę dirbti planšetėmis ir nešiojamais kompiuteriais. Mokytojos klasėse dirba pagal Eduten Playground programą, vykdoma Antro žingsnio programa.

   Siekiant užtikrinti mokinių žingeidumą mokymosi procese, tradicines pamokas papildo netradicinis ugdymas: patyriminis ugdymas, tėvų gerosios patirties sklaida, gamtamoksliniai tyrimai, veiklos netradicinėje aplinkoje, pamokos lauke, M. Mažvydo bibliotekos edukacinėse laboratorijose, įvairiose artimose ir tolimesnėse išvykose. Tradicinėmis mūsų mokykloje tapo Mokytojo dienos šventė, kai mokiniai tampa mokytojais, kalėdiniai spektakliai, kai dalyvauja be išimčių visi mokyklos mokiniai, kurie kuria kartu su meninio ugdymo pedagogais ir mokyklos bendruomene.

   Mokiniai, per pertraukas ir po pamokų, turi galimybę muzikuoti individualiai su mokytoju pianinu, fleita ar smuiku. Lankyti etnografijos, šokių, Anglų k. būrelį, o pagal tėvų pageidavimą -karatė, futbolo, šachmatų būrelius.

   Mokykloje sėkmingai plėtojami projektai: Sveikos gyvensenos, Finansinio raštingumo ir mokslo metų pabaigą vainikuoja mokyklos tradicija tapęs muzikinis edukacinis išleistuvių į 5-ąją klasę spektaklis‘‘Eglė žalčių karalienė“ ar „Jūratė ir Kastytis“, „Laimės žiburys“ ir kt., kuriuose atsiskleidžia pilietinio ir etnokultūrinio ugdymo gairės, dalyvaujant visiems trečių-ketvirtų klasių mokiniams.

    Mūsų mokykla yra maža, jauki, primenanti namus. Kiekvienas mokinys yra laukiamas, pastebimas, vertinamas, atskleidžiamos jo individualios savybės ir gebėjimai. Visa komanda siekia, kad visiems čia būtų jauku ir gera.

 

Kviečiame susipažinti su aktualia informacija:

Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo
Vilniaus darželio mokyklos Dainorėliai mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
2020 m. Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Patarimai pirmokų tėvams pagal ŠMM rekomendacijas

 

Pradinio ugdymo turinį reglamentuojantys dokumentai:

 

Mūsų uniformos užsakomoshttps://www.uniformusiuvimas.lt/

 

Atnaujinta: 2024-01-16