Teisinė informacija

Darbo apmokėjimo įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas, patvirtintas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2023-12-31) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd/mumTXrLZtD

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-186 (suvestinė redakcija nuo 2023-09-01) https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/983247503c2111e99595d005d42b863e/asr

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 (suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31) https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf34a4e088fa11e8af589337bf1eb893/asr

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų mokyklos bendruomenei aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 (galiojanti redakcija nuo 2020-09-01) (žr. 2 aprašą) https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73d66ad03c2111e99595d005d42b863e/asr

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184 (galiojanti redakcija nuo 2020-09-01) (žr. 1 aprašą) https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73d66ad03c2111e99595d005d42b863e/asr

Atnaujinta: 2024-01-17