Dokumentai

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Vilniaus darželio – mokyklos ,,Dainorėliai“ dokumentų valdymo tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ strateginis planas 2024-2028 m.
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ ikimokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Vilnaius darželio-mokyklos Dainorėliai vadovo krepšelio paskirstymo ir naudojimo tvrakos aprašas
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos ‚‚Dainorėliai“ tėvų (globėjų rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas
„Dainorėliai“ mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus darželyje-mokykloje „Dainorėliai“ tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Vilniaus darželio-mokyklos Dainorėliai asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
Vaikų vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo reagavimo algoritmas
ATNAUJINTOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2023 M.
2022 m. vadovo veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos užduotys su vertinimu
PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS 2023-2024 m.
Dėl pamokų praleidimo ir vėlavimo
Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo nuo 2022 m. liepos 01 d.
Projekto nuostatai
Vilniaus darželio mokyklos Dainorėliai mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
2021-2022-ir-2022-2023m.m. Vilniaus darželio-mokyklos,,Dainorėliai" ugdymo planas
Ikimokyklinio ,priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu aprašas
Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
VILNIAUS MOKYKLOS –DARŽELIO „DAINORĖLIAI“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
PASIRENGIMO GALIMAM UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJUI PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ, PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, PLANAS
VILNIAUS DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“ DARBO KARANTINO SĄLYGOMIS PLANAS (COVID-19)
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 pakeitimo
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019-10-15 Nr. V-95(3)
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus darželio-mokyklos "Dainorėliai" darbo apmokėjimo sistema
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS DAINORĖLIAI NMPP 2019 TVARKOS APRAŠAS
Įsakymas dėl Standartizuotų testų vykdymo
PATVIRTINTA VILNIAUS DM _DAINORĖLIAI_patyčių prevencijos tvarkos aprašas
Įsakymas dėl nuotolinio darbo taisyklių patvirtinimo
Vilniaus darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ Pedagogų etikos kodeksas
Vilniaus miesto darželio-mokyklos ,,Dainorėliai“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo aprašas
Asmens saugos duomenų politika Vilniaus darželyje-mokykloje "Dainorėliai"
Maitinimo tvarkos aprašo pasikeitimo atmintinė
Lietuvos Higienos norma HN 75:2016
Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ visos dienos mokyklos grupių veiklos modelis 2018-2019 m.
Maitinimo organizavimas pagal Maitinimo aprašą
Rekomenduojamų ir nepageidaujamų produktų mokykloje sąrašas
Ugdytinių netinkamo elgesio įvertinimo ir įveikimo tvarkos aprašas
Ugdytinio asmens teisių garbės ir orumo apsaugos tvarkos aprašas
Raštas dėl prekybos žmonėmis
Reagavimo į patyčias ir pagalbos planas
Mokinių spec. poreikių įvertinimas
Vidaus tvarkos taisyklės
Vilniaus darželio - mokyklos_Dainorėliai_ Prevencinė programa

Atnaujinta: 2018-09-10